Представяне на фирма

„Преста Инженеринг” ЕООД, гр. София

След близо тридесет години работа в областта на пречистване на отпадъчни води и повече от четиридесет реализирани обекти, фирма “Преста Инженеринг” ЕООД има значителен опит и може успешно да реши Вашите проблеми.

Основната дейност на фирмата е свързана с очистване на води от галванични и термични цехове, производство на печатни платки както и изграждане на инсталации за дълбоко пречистване на вода за специални нужди.

При пълен инженеринг (проектиране, изработване и доставка на технологично оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация) са изградени пречиствателни станции за химически замърсени отпадъчни води на “ЗТА”, гр. Банско, “Беласица” АД, гр. Петрич, “Електроника” АД, гр. София, “Подем” АД, гр. Габрово, “Инструмент” АД, гр. Габрово, “ФРИГО ХМ”, гр. Сливница, МЗ “Динамика” АД, гр. Дряново, “Метал” ЕАД, гр. Варна, ВРЗ “Хан Крум”, гр. Търговище, “Складова техника” АД, гр. Горна Оряховица, “АРКУС” АД, гр. Лясковец, „ЕНТЕЛ – ТТТ” АД, гр. София, „Хром Дизайн” ЕООД, гр. София, СД „Галванопрактик”, гр. Панагюрище, „М + С Хидравлик” АД, гр. Казанлък, „Монетен двор” АД, гр. София, „ВОЛАКОМ“ АД, гр.София, „ЕМКО“ ЕООД, гр. Монтана.

Изпълнен е проект и е доставено технологично оборудване за ПСОВ на “ТЕРЕМ - Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново.

Проектирано е и е доставено пречиствателно оборудване за фирма MERRIMAC INDUSTRIES Ltd - Съединени Американски Щати.

През 2012 г. са проектирани и доставени две йонообменни пречиствателни станции за нуждите на специалното производство в Азербайджан.

Доставени са и пуснати в експлоатация три инсталации за дълбоко пречистване на вода за фирма „Цератицит – България” АД, гр. Габрово.

Проектирано е пречиствателно съоръжение за отпадъчните води от новия галваничен цех на фирма „Динамо” ООД, гр. Севлиево.

Извършена е частична реконструкция и модернизация на пречиствателните станции на „ХЕС” АД, гр. Ямбол и „Спарки Елтос” ООД, гр. Ловеч.

През 2015 г. Бяха доставени и пуснати в експлоатация камерни филтър преси, тип ФПК 500 на „ХЕС“ АД, гр. Ямбол и фирма „Палфингер Продукционстехник България“ АД, с. Тенево.

Другото основно направление в работата на фирмата са пречиствателните станции с биологично пречистване на отпадъчни води.

Фирмата е проектирала ГПСОВ на гр. Велики Преслав и ЛПСОВ за производственото предприятие на фирма „КЕНАР” ЕООД в село Опицвет.

По наши проекти сме изградили и пуснали в експлоатация локални пречиствателни станции за отпадъчни води на: ФШИ “Крафт Фуудс - България”, гр. Своге, млекопреработващо предприятие на фирма “Би Си Си Хандел” в гр. Елена, млекопреработващо предприятие на фирма “Дея” в село Опицвет, предприятие за сладолед на „Еф Би ТиАД (Jimmys), гр. Костинброд.

Изпълнен е проект за ЛПСОВ на фирма „ДИК – 2000” в село Леденик, община В. Търново.

През 2011 г. е извършена реконструкция на реагентното отделение на ГПСОВ – Кубратово и монтаж на технологичното оборудване на ГПСОВ, гр. Велики Преслав.

През 2013 г. е разработен и частично изпълнен проект за ЛПСОВ на фирма „Кондов Екопродукция” ЕООД, с. Старо село.

В момента фирмата е поела ангажимент за проектиране и изграждане на пречиствателна станция на фирма „ДЖОРДИ 3“ ООД, гр. София.

С изпълнителския потенциал, който притежава, фирмата се ангажира с доставката и монтажа на технологичното оборудване, управлението и въвеждането в експлоатация на проектираните от нея пречиствателни станции. Това означава, че ние поемаме пълна отговорност пред клиента за реализация на даден проект.

  Март  2017 год.

                              Управител:  инж. К.Стоянов

                                                                                    

 

 

 

 

София, бул. "Шипченски проход" 67, тел./факс 02 4626313, моб. 0887462876  

  За повече информация:  E-mail: office@presta-bg.com

 stoyanov47@mail.bg

         © Copyright SMS 2017. All rights reserved.